Anthropoid a my

Poněkud opožděně, ale přece jenom se vracíme se záznamem akce, kterou Background organizoval společně s našimi příznivci z Ostravy, členy Military Tracku, se kterými jsme už uskutečnili několik zajímavých setkání.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 

Background a Military Track

Mělnické Vtelno - Mělník - Praha

28. – 30. duben 2017 

_________________________________________________

Hlavní osou setkání bylo blížící se 75. výročí uskutečnění naší nejúspěšnější odbojové akce - provedení rozsudku na zastupujícím říšském protektoru Reinhardu Heydrichovi členy výsadko vé skupiny Anthropoid.

A vedle toho další poznávací cíle, hlavně pro naše ostravské kamarády.

Pátek 28. 4. 2017

Setkání mělo svůj hlavní stan v Mělnickém Vtelně, což je základna rodiny Neumannů, je tu nejen příjemné ubytování, ale také rodinný pivovar.

Po úvodních ceremoniích (whisky, káva, pivo) je organizována v pivovaru Neumann přednáška k tématu Anthropoid

Fundovaně a velmi zajímavě prezentuje tehdejší události Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D.

Vojtěch Šustek je historik a archivář působící v Archivu hlavního města Prahy. Specializuje se na dějiny protinacistického odboje a je autorem knih Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava (2013); Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945 (I.) (2000); Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945 (II.) (2001); Zlato se čistí v ohni: o životě, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců (2008);  Atentát na Reinharda Heydricha (2016) a Atentát na Reinharda Heydricha a 2. stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, (2014).

Účasten měl být i populární badatel Jaroslav Čvančara, bohužel se musel pro zaneprázdnění omluvit.

představuje se pan Vladimír Hradec, politický vězeň představuje se Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D.
přednáška Šustek přednáška Šustek

Večer pak následovalo posezení v hospůdce rodinného pivovaru, spolu s námi tu volně rozmlouvali i ostatní účastníci besedy, v neformálních rozhovorech jsme se mimo jiné seznámili s panem Bohuslavem Bubníkem, předsedou obce legionářské na Mělníku a panem Vladimírem Hradcem, politickým vězněm, který působil v odbojové skupině bratří Mašínů.

A také nutno zmínit, že jsme měli tu čest navštívit soukromé muzeum pana Bivoje...

Sobota 29. 4. 2017

Ráno odjíždíme do Mělníka, kde je pro hochy z Ostravy (ale i pro nás ostatní) připraven speciální program.

Díky minulým politickým aktivitám členů Backgroundu Bivoje a Jaromíra máme přístp k panu starostovi MVDr. Ctiradu Mikešovi do prostor mělnické radnice, kde jsme byli nejen velmi přátelsky uvítáni a obdarováni zajímavým propagačním materiálem, ale můžeme si prohlédnout i mělnickou monstranci, které není běžně  určena k veřejné prezentaci.

Odborníci zařazují dobu vzniku monstrance do 2. poloviny 15. století.Vzhledem k honosnosti díla je jisté, že se jednalo o velmi nákladnou zakázku. Z těchto a některých dalších důvodů se proto za dárce tohoto vzácného díla považuje manželka krále Jiřího z Poděbrad Johanka z Rožmitálu. Byla to poslední královna vdova, která na Mělníce sídlila. Na zdejším hradě ji zastihla smrt 12.11.1475.

Lze domnívat, že autorem mělnické monstrance byl královský zlatník mistr Martin.

V roce 1810 měla být z příkazu císaře monstrance spolu s dalšími cennostmi z místního kostela odevzdána do císařské pokladny. Občané Mělníka se nechtěli s tímto rozhodnutím smířit a tak uspořádali veřejnou sbírku, při níž vybrali 407 zlatých a 06 krejcaru, což stačilo k vykoupení mělnického pokladu.

Další dvě historické zajímavosti, které nás čekají, jsou dnes přístupné a funkční i díky již výše zmiňovaným členům Backgroundu z dob, kdy na mělnické radnici působili v rolch volených zastupitelů.

Jde o prohlídku podzemních městských katakomb s historickou studnou, hlubokou 54 m a výstupem na mělnickou věž kostela sv. Petra a Pavla, kde je ta správná vyhlídka na polabskou nížinu, horu Říp a hlavně na ten pravý soutok Labe a Vltavy.

Nuto zmínit ještě zastávku u pomníku Janu Palachovi před budovou jím navštěvovaného gymnázia (a také gymnazia dalších členů Backgroundu, z nichž jeden se s Janem Palachem na chodbách této školy potkával).

mělnický starosta a monstrance pohled na soutok z mělnické věže památník Jana Palacha
mělnický starosta a monstrance soutok pomník Jana Palacha

Po obědě už nabíráme směr Panenské Břežany, sídlo zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a také protektorátního státního tajemníka a posléze ministra K. H. Franka

Dolní zámek v Panenských Břežanech, někdejší rezidence Reinharda Heydricha je dnes uzavřen, býval tu Výzkumný úsat a dnes je tu vidět za vraty poněkud nevábný vzhled celého areálu.

 

Dolní zámek v Břežanech u vstupní brány pohled přes vrata
Dolní zámek v Břežanech Dolní zámek v Břežanech Dolní zámek v Břežanech

Nicméně odtud vyjel osudného dne 27. května 1942 řísšský protektor do Prahy, projel ostrými serpentýnami do kopce až k Hornímu zámku.

Horní zámek býval sídlem K. H. Franka, dnes je upraven a renovován a uvnitř umístěn Památník národního útlaku a odboje, kde je řada zajímavých exponátu na dobu Protektorátu a také k operaci Anthropoid. V areálu zahrady je nádherně restaurovaná Kaple sv. Anny, přestavěná v letech 1705 - 1707 slavným architektem J. Santinim.

 

Horní zámek v Břežanech jeden z vystavených artefaktů kaple sv. Anny
Horní zámek v Břežanech Horní zámek v Břežanech Horní zámek v Břežanech

My pokračujeme cestou zastupujícího říšského protektora do Prahy až k osudové zatáčce v Holešovicích. I když to zde dnes vypadá jinak (nicméně většina z nás je už v takovém věku, že si zatáčku do ulice V Holešovičkách pamatujeme ještě v původním stavu, koneckonců jezdil tudy autobus z Prahy do Mělníka), pár původních zdí tu ještě je (tiskárna Prometheus). U nového a dle nás i velmi vypovídajcího památníku hrdinům operace Antropoid i dalším účastníkům i obětem odboje, nám Jaromír velmi zasvěceně popíše celý průběh akce, kde stáli podle posledních výzkumů oba útočníci a kudy utíkali do bezpečí. Zároveň porovnáváme pomocí map tehdejší i současný stav místa této diverzní akce vysokého významu.

 

přednáška v holešovické zatáčce tiskárna Prometheus - svědek událostí památník Operace Anthropoid
atentát v Holešovicích atentát v Holešovicích atentát v Holešovicích

V závěru se pak přesuneme na místo posledního odporu hrstky statečných parašutistů, do Resslovy ulice, k pravoslavnému chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Máme možnost návštěvy nově instalované expozice k operaci Anthropoid, prohlédneme pietně upravenou kryptu s bustami parašutistů a podíváme se i do samotné lodě kostela. Určitě si všimneme ochozu, odkud se parašutisté v první fázi útoku bránili, dále pak bočního vchodu do krypty a pak i velkého vchodu před oltářem, kterým se nakonec Němci do úkrytu vlámali.

Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje: Budova kostela je dílem barokních architektů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Pavla Ignáce Bayera z let 1730 až 1736. Podle ústní tradice měl na místě dnešního chrámu stát malý kostelík, který dal vystavět kníže Bořivoj I. a zasvětit svému křtiteli, sv. Metodějovi. Ve skutečnosti místní jméno Na Zderaze bylo odvozeno z vlastního jména Zderad, držitele pozemku, velmože a družiníka Přemyslovců, který byl roku 1091 zabit během obléhání Brna. Kostel byl spojen s domovem pro vysloužilé římsko-katolické kněží, a jeho patrová podzemní Krypta s výklenky pro hroby plnila funkci kněžského pohřebiště. Za protektorátu byl dějištěm posledního odporu skupiny příslušníků československého zahraničního odboje, kteří se podíleli na realizaci atentátu na Reinharda Heydricha.
ochoz v chrámu Cyrila a Metoděje velký vchod do krypty boční vchod do krypty
pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje

Po dokončení operace Anthropoid 27. května 1942, ve spolupráci s domácím nekomunistickým odbojem poskytl Jan Sonnevend a jeho pravoslavný farář ThDr. Vladimír Petřek sedmi československým parašutistům úkryt v kryptě pod chrámem.

Byli to tito vojáci, hrdinové:

Adolf Opálka, Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.

krypta chrámu Cyrila a Metoděje Nezapomínáme! Gabčík a Kubiš
krypta pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje krypta pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje krypta pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje

Zbývá se poklonit před vchodem, kde stojí pilíř z mramorových desek, Je na něm vyryto 294 jmen popravených odbojářů i nevinných obětí v souvislosti s nejznámější akcí našeho odboje - vykonání rozsudku nad zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem za jeho zločiny, které spáchal nejen na českém národě. 

Pamětní deska na chrámu jména popravených chrám Cyrila a Metoděje
 Resslova ulice  Resslova ulice  Resslova ulice

zveřejněno 30. června 2017     celá sada fotografiií na externím úložišti ZDE